ห้างหุ้นส่วนจำกัด คริตส์การบัญชี (999) ให้บริการด้านการจัดทำบัญชี และปรึกษาด้านภาษี จัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป บริการของคริตส์การบัญชี (999) ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

การยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย

 • ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53 , ภ.ง.ด.54)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ภ.พ.30 , ภ.พ. 36)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
 • ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีและภาษีตลอดปี โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 • ค่าบริการสำหรับการยื่นแบบประจำเดือนคือ 3,000 บาทต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับเอกสารและรายได้บริษัท)
 • การให้คำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษี จะมีการเข้าไปดูแลแนะนำการทำเอกสารทางบัญชีให้ถูกต้อง (เฉพาะวันเสาร์)
 • รับเอกสารภายในวันที่ 4 ของเดือน เพื่อยื่นภาษีภายในวันที่ 7 ส่งคืน และ
 • จ่ายค่าบริการบัญชีไม่เกินวันที่ 25 ของเดือน
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญรู้ด้านภาษีโดยตรง อีกทั้งมีความซื่อตรงจริงใจ

การยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50)
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด.1ก.)
 • ยื่นงบกระทรวงพาณิชย์
 • ยื่นงบการเงินต่อกรมสรรพากร

การปิดบัญชีประจำปี ประกอบด้วย
ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านบัญชีและภาษีอากรที่ดีและถูกต้องให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท จัดทำงบทดลองและงบการเงิน จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปี โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม (รายการค้าต่อเดือนเช่นจำนวนรายการหัก ณ ที่จ่าย, การเข้า-ออกของพนักงาน, รายการซื้อ, ขาย, รับเงิน, จ่ายเงิน, จ่ายเงินสดย่อย, รายการเดินบัญชีธนาคาร เป็นต้น) โดยคำนึงถึงความยากง่ายในการทำบัญชี ระดับความรับผิดชอบ และความสามารถของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบัญชีที่ต้องใช้  

บริการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินควบคุมโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ค่าสอบบัญชีตามใบเสนอราคา (พิจารณาตามประเภทธุรกิจและปริมาณเอกสารประกอบ) การวางระบบบัญชีสำหรับธุรกิจที่จะนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในกิจการ การให้บริการเป็นที่ปรึกษา (พี่เลี้ยง) ให้นักบัญชีขององค์กรที่ยังด้อยประสบการณ์ การให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากร

© 2015-2018 chritaccounting.com All Rights Reserved.